โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล รายงานสถิติจังหวัด ของสำนักงานสถิติจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

Login »

Upload ไฟล์ข้อมูล xml ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ระบบนำเข้าข้อมูลรายงานสถิติจังหวัด จะปิดเมนู Upload ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 62 เป็นต้นไป

แต่เมนูอื่นๆ เช่น แสดงผลตารางสถิติ ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ


ตารางที่ไม่มีข้อมูล
ให้ใส่ข้อมูลเป็น 0 ทุกคอลัมน์ พร้อมทั้งระบุค่า 0 ที่ตัวแปร pageno ที่มุมล่างขวาของตาราง
แล้วทำการ upload เข้าสู่ระบบใหม่่ เพื่อให้ระบบสามารถนับจำนวนตารางทั้งหมด และใส่เลขหน้าได้อย่างถูกต้อง


    แจ้งเปลี่ยนแปลงการเรียกใช้ URLจาก  http://provincebooks.nso.go.th/WebSpb3 เป็น  http://164.115.42.159/WebSpb3

คู่มือการติดตั้ง

ดาวน์โหลด »

คู่มือการบันทึกข้อมูล

ดาวน์โหลด »

ติดต่อ/สอบถาม

ปัญหาด้านโปรแกรมการบันทึกข้อมูล การออกรายงาน
กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ (กพส.)
โทรศัพท์ 02 141 7358, 02 141 7377
นางวิลาวัลย์ ศิริบุญ นายชลวิช ศิริบุญ
นางสาวภิรมย์ ลักษณะ นางสาววันทนีย์ แจ๊ดเอี่ยม

ปัญหาด้านสูตรการคำนวณ รูปแบบของตาราง
กลุ่มบูรณาการข้อมูลสถิติ (กบข.) โทรศัพท์ 02 141 7494
นายพลากร ดวงเกตุ

ปัญหาด้านข้อมูล การ Import Data
กลุ่มคลังข้อมูลสถิติ (กคส.)
โทรศัพท์ 02-141-7505 GIN 101004239